Beekwoude Enschede

Projectinformatie
Project: Beekwoude Enschede
Plaats: Enschede
Projectomschrijving: Woningbouw

De woningbouwlocatie Beekwoude te Enschede ligt aan de rand van de wijk Helmerhoek, ten westen van het sportcomplex Wesselerbrink. Woningbouw in Beekwoude is mogelijk geworden door de herinrichting van het naastgelegen sportcomplex. Door een andere indeling van de sportvelden en door de aanleg van kunstgrasvelden komt aan de westzijde naast het complex ruimte vrij. Het benutten van deze ruimte voor woningbouw biedt de kans woningtypen toe te voegen die voor bewoners van de Helmerhoek een volgende stap in hun woon carrière kan betekenen. Ook kan hierdoor de gewenste ruimtelijke en functionele relatie tussen de Helmerhoek en het sportpark versterkt worden.

Beekwoude wordt ontwikkeld voor woningbouw en een kavel voor maatschappelijke voorzieningen. De te ontwikkelen woningtypen zullen een kwalitatieve toevoeging moeten zijn voor de stad en in het bijzonder voor de zuidwijken. Uitgangspunt is het realiseren van 2 onder één kap woningen op een kavel van ca. 250 m2 en daarnaast enkele vrijstaande woningen en enkele 3 onder één kap woningen.

Beekwoude wordt een herkenbare op zichzelf staande woonbuurt door de inrichting van het openbare gebied, de architectuur en de woningtypen.

De ruimtelijke structuur wordt door twee uitgangspunten bepaald. In de eerste plaats de oriëntatie van zoveel mogelijk woningen op de groenzone en sportpark aan de oostzijde. En in de tweede plaats de beleving van de groenzone en sportpark vanaf de hoofdontsluiting van het gebied. Deze twee elementen bepalen in belangrijke mate de identiteit en kwaliteit van het wonen in Beekwoude.

De structuur van de woonbuurt is voornamelijk in de richting oost – west bepaald. Hierdoor is overgrote deel van de woningen direct of indirect georiënteerd op de groenzone, ingericht als overgang naar het sportpark. Er ontstaat een kamvormige structuur met de hoofdontsluiting noord- zuid gericht (welke aansluit op de Beekwoudehoek) langs de groenzone en haaks daarop doodlopende woonstraten in oost-westrichting.

De woningen aan woonstraten hebben in deze opzet een achtertuin op het zuiden of op het noorden. Gezien de diepte van de kavels en het woningtype betekent dit een goede bezonning van de tuinen. De woningen zijn maximaal twee bouwlagen hoog met een kap.

In het voorliggende bestemmingsplan “Beekwoude” wordt uitgegaan van maximaal 3 bouwblokken, elk bestaande uit 3 onder-één-kap woningen (9 woningen totaal), maximaal 15 vrijstaande woningen en voor het overige uit 2 onder-één-kap woningen.

Beekwoude Enschede